top of page

Tove Eloa Öberg

Onlinecirkel FB_edited.jpg

Energi och akademi som får mötas, sida vid sida.

 

Akka Meditation startade jag hösten 2017, efter att ha fått till mig i en meditation (!) att jag skulle börja guida just meditationer för andra människor. Just då arbetade jag ganska intensivt med verksamhetsutveckling i en teamledarroll och det blev för mig också ett sätt att balansera just energi och akademi. Parallellt med Akka följde sedan några år där jag arbetade som enhetschef inom hälsofrämjande enheten, Region Gotland. Vi drev omfattande utvecklings- och förändringsarbeten vilket var väldigt roligt och givande, samtidigt som livet där hemma på det privata planet skiftade och gav mig anledning att välja aktivt: vart ska jag rikta mitt fokus nu?

Sommaren 2021 lämnade jag anställningen som enhetschef och utökade i samband med detta Akka Meditation med Energiakademin, där jag erbjuder företagstjänster inom psykisk hälsa och inre hållbarhet. Precis som tidigare, erbjuder jag också samtal och meditation, liksom cirklar och retreats och onlineprogram till privatklienter.

Utöver detta - så har podcastproduktion visat sig vilja bli del av det jag gör. En ganska stor del! I januari 2020 startade jag min första podcast: Popcornpodden. Den är min kreativa mötesplats och lekplats, där vi tillsammans utforskar alla möjliga teman som livet ger att leva! Genom Popcornpodden hände sig samarbeten med företag som önskade att jag skulle producera podcast för dem (Sexberoendepodden för DBK Sverige). Därefter följde starten av Självmordspodden, som ett sätt att ge vidare de många kunskaper jag har som utbildare inom psykisk hälsa och suicidprevention. Nästa steg Akka Meditations egen podcast Själskraft som lanseras i slutet av 2022 - och kommande projektet Ljudlust. Summa summarum: Studio Ljudlust, är del av det jag gör och skapar för och tillsammans med dig som delar resan.

Läs mer om min yrkesbakgrund nedan.

​Utbildningar & kurser
 

Socionomprogrammet, 210 hp
Göteborgs Universitet
2008-01 -- 2011-06

Fokuskurser: Utagerande och utsatta män och deras livssituationer Kriminalitet och prevention, Utvecklingsstörning - livsvillkor och sociala sammanhang , Socialpedagogik och Social mobilisering. C-uppsats kring våld utsatta för relationsvåld av kvinnlig partner.

 

Cert. Stress- och traumamodellen
Traumabaserad missbruksvård
Sandström Psykologi & Friskvård
2021-01 -- 2021-02

Fyra dagar utbildning inom grunderna inom stress och trauma, beroende och samsjuklighet. Stort fokus på behandlingens anknytningspsykologi samt konkreta metoder för att känsloreglera och behandla psykologiskt trauma, så som tapping och havening.


 

Förändringsledning
Edward Lynx/Region Gotland
2021-02 -- 2021-03

2,5 dagars utbildning inom att styra och leda i förändring, fördjupa kunskaper om vad som bidrar till respektive hindrar förändring hos enskilda individer och organisationer, implementering och uppföljning.

 

Instruktör MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa

Ungdom, Vuxen, Äldre
Karolinska Institutet
2020-09

Instruktörsutbildning med certifiering att utbilda i tre olika inriktningar, fokus på psykisk hälsa, evidensbaserad kunskap kring behandling och tidigt stöd, krishantering och självmordsförebyggande strategier

Coachande ledarskap
Edward Lynx/Region Gotland
2018-02 -- 2018-05

Femdagars utbildning i vad som avses med coachande ledarskap, ur stötta andra i att nå framgång, ökad insikt om egna styrkor utvecklingområden som ledare samt olika kommunikationsstilar

 

Projektledning
GotlandsAkademin/Region Gotland
2018-09 -- 2018-12

Fyradagarsutbildning med fokus på projektledning, ledarskap, kommunikation, grupprocesser, självkännedom och konflikthantering.

​Arbetslivserfarenhet
 

pågående

Akka Meditation 2017 - pågående
Energiakademin 2021 - pågående

Studio Ljudlust 2020 - pågående
    Popcornpodden, Själskraft, Självmordspodden,
    Sexberoendepodden, Ljudlust.

Socialsekreterare, socialjouren Region Gotland

2022-03 -- pågående.

Vid behov vikarie inom socialjouren, enl. SoL/LVU/LVM.

Enhetschef, Hälsofrämjande enheten
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen SOF Region Gotland, 2018-10 -- 2021-06

Uppdrag omfattande verksamhetsansvar, personal- och budgetansvar för anhörigteam 18+ samt team hälsa 65+.  Stort fokus på att skapa hälsofrämjande tjänster, särskilt kring upplevd ensamhet där den existentiella hälsan är en förklaringsmodell att luta sig mot. Genom förändringsledning för att möta demografisk utveckling i samhället, genom innovation och digitalisering. Genom förändrade arbetssätt vann enhetens team 65+ Region Gotlands Förnyelsepris (kategori Servicepriset) 2019.

 

Utbildare MHFA, Regionstyrelseförvaltningen

Enheten för social hållbarhet, RSF Region Gotland

2021-06 -- 2022-12 och 2022-08--2022-12

 

Utbildare MHFA, Socialförvaltningen

Kvalitet & utvecklingsavd., SOF Region Gotland

2020-09 -- 2022-12 och 2022-08--2022-12

Kurator, Kvinnokliniken
Gynekologiska mottagningen, Visby Lasarett
2021-06 -- 2021-09  samt 2022-06 -- 2022-10

Samtal inför ev. abort, oro/ångest under graviditet samt krisstöd efter sexuella övergrepp.

 

Anhörigkonsulent, Hälsofrämjande enheten Kvalitets- och utvecklingsavdelningen SOF Region Gotland, 2016-01 -- 2018-09

Anhörigkonsulent & teamledare med uppdrag att erbjuda stöd till anhöriga 18+, till personer med långvarig sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Sorterande/vägledande samtal enskilt samt i grupp, teoribas inom existentiell hälsa och kristeori. Metod- och verksamhetsutveckling, samverkan internt och externt. Länssamordnare.

 

Kurator, Habiliteringen HSF, Region Gotland
2015-12 -- 2016-12

Kurator i Barn- och ungdomsteam 0-18 år, inriktning neuropsykiatri, flerfunktionsnedsättning. Kontakt med barn, ungdomar och föräldrar. Psykosocialt stöd, samordning och kurativa kontakter med andra verksamheter inom Region Gotland samt Försäkringskassa m.fl.

 

Socialsekreterare, Familjestödsenheten
Avdelningen för Individ- och familjeomsorg, SOF Region Gotland. 2013-01 -- 2014-11

Socialsekreterare för familjehemsplacerade barn enligt SoL och LVU. Uppföljning av barnens familjehemsvård, barnsamtal och kontakter med biologiskt nätverk, familjehem samt förskola/skola och sjukvård. Genomföra utredningar, skriva överväganden och bedöma umgängesrätt.

 


För ytterligare erfarenheter, se LinkedIn.

IMG_20200920_180954_974.jpg
tove_edited.jpg
eld snö.jpg
bottom of page