Visste du att Akka enligt samisk mytologi är modergudinnan, moder jord?
 

I norra Sverige hittar du också just Akkamassivet. Hon är ett helt magiskt berg som jag vistats nära igenom min uppväxt. Länge trodde jag att Akka skulle bli namnet på min dotter -  någon sådan kom inte.

 

Däremot visade det sig att just Akka Meditation skulle födas och bidra med mening för många!

Onlinecirkel FB_edited.jpg

Tove Eloa Öberg

Akka Meditation ~ Energi & akademi
Popcornpodden.se

Akka Meditation startade jag 2017, efter att ha fått till mig i en meditation att jag skulle börja guida just meditationer för andra människor. Just då arbetade jag ganska intensivt med verksamhetsutveckling i en teamledarroll och det blev för mig också ett sätt att balansera energi och akademi.

Sedan 2021 integrerar jag alla mina kompetenser i både Akka Meditation och Energiakademin, sedan jag under sommaren lämnade en anställning som enhetschef inom offentlig sektor. Med mig har jag därigenom flerårig erfarenhet av att möta människor i samtal, enskilt och i grupp, liksom av verksamhetsledning, verksamhetsutveckling inom hälsofrämjande arbete liksom suicidprevention.

Hur som helst. Från den där insikten i en meditation, om att guida andra i det inre - hade jag inom en vecka registrerat firma och på den vägen är det. Fortfarande idag - genuint tacksam över att den impulsen kom till mig! Jag hade då ingen utbildning i meditation eller energiarbete, utan valde att köra på hjärtats väg och guida samtligt intuitivt. Det intuitiva kvarstår - jag guidar allt inifrån hjärtat och själens röst.​

Utbildningar & kurser
 

Socionomprogrammet, 210 hp
Göteborgs Universitet
2008-01 -- 2011-06

Fokuskurser: Utagerande och utsatta män och deras livssituationer Kriminalitet och prevention, Utvecklingsstörning - livsvillkor och sociala sammanhang , Socialpedagogik och Social mobilisering. C-uppsats kring våld utsatta för relationsvåld av kvinnlig partner.

 

Stress- och traumamodellen
Traumabaserad missbruksvård
Sandström Psykologi & Friskvård
2021-01 -- 2021-02
Certifiering pågående.

Fyra dagar utbildning inom grunderna inom stress och trauma, beroende och samsjuklighet. Stort fokus på behandlingens anknytningspsykologi samt konkreta metoder för att känsloreglera och behandla psykologiskt trauma, så som tapping och havening.


 

Förändringsledning
Edward Lynx/Region Gotland
2021-02 -- 2021-03

2,5 dagars utbildning inom att styra och leda i förändring, fördjupa kunskaper om vad som bidrar till respektive hindrar förändring hos enskilda individer och organisationer, implementering och uppföljning.

 

Instruktör MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa

Ungdom, Vuxen, Äldre
Karolinska Institutet
2020-09


Instruktörsutbildning med certifiering att utbilda i tre olika inriktningar, fokus på psykisk hälsa, evidensbaserad kunskap kring behandling och tidigt stöd, krishantering och självmordsförebyggande strategier

Coachande ledarskap
Edward Lynx/Region Gotland
2018-02 -- 2018-05

Femdagars utbildning i vad som avses med coachande ledarskap, ur stötta andra i att nå framgång, ökad insikt om egna styrkor utvecklingområden som ledare samt olika kommunikationsstilar

 

Projektledning
GotlandsAkademin/Region Gotland
2018-09 -- 2018-12

Fyradagarsutbildning med fokus på projektledning, ledarskap, kommunikation, grupprocesser, självkännedom och konflikthantering.

Arbetslivserfarenhet
 

Enhetschef, Hälsofrämjande enheten
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen SOF Region Gotland, 2018-10 -- 2021-pågående

Uppdrag omfattande verksamhetsansvar, personal- och budgetansvar för anhörigteam 18+ samt team hälsa65+.  Stort fokus på att skapa hälsofrämjande tjänster, särskilt kring upplevd ensamhet där den existentiella hälsan är en förklaringsmodell att luta sig mot. Genom förändringsledning för att möta demografisk utveckling i samhället, genom innovation och digitalisering. Genom förändrade arbetssätt vann enhetens team 65+ Region Gotlands Förnyelsepris (kategori Servicepriset) 2019.

 

Anhörigkonsulent, Hälsofrämjande enheten Kvalitets- och utvecklingsavdelningen SOF Regin Gotland, 2016-01 -- 2018-09

Anhörigkonsulent & teamledare med uppdrag att erbjuda stöd till anhöriga 18+, till personer med långvarig sjukdom och/eller funktionsnedsättning.  Sorterande/vägledande samtal enskilt samt i grupp, teoribas inom existentiell hälsa och kristeori. Metod- och verksamhetsutveckling, samverkan internt och externt. Länssamordnare.

 

Kurator, Habiliteringen HSF, Region Gotland
2015-12 -- 2016-12

Kurator i Barn- och ungdomsteam 0-18 år, inriktning neuropsykiatri, flerfunktionsnedsättning. Kontakt med barn, ungdomar och föräldrar. Psykosocialt stöd, samordning och kurativa kontakter med andra verksamheter inom Region Gotland samt Försäkringskassa m.fl.

 

Socialsekreterare, Familjestödsenheten
Avdelningen för Individ- och familjeomsorg, SOF Region Gotland. 2013-01 -- 2014-11

Socialsekreterare för familjehemsplacerade barn enligt SoL och LVU. Uppföljning av barnens familjehemsvård, barnsamtal och kontakter med biologiskt nätverk, familjehem samt förskola/skola och sjukvård. Genomföra utredningar, skriva överväganden och bedöma umgängesrätt.

 


För ytterligare erfarenheter, se LinkedIn.

IMG_20200920_180954_974.jpg
tove_edited.jpg
eld snö.jpg